Miejskie Przedszkole nr 29

Rekrutacja

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa
Lp. Rodzaj czynności Termin postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 13.02.2023 godz.8:00 do 24.02.2023 godz.15:00 -
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.03.2023 godz.8:00 do 17.03.2023 godz.15:00 od 05.06.2023 godz.8:00 do 09.06.2023 godz.15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.03.2023  do 07.04.2023 od 05.06.2023 do 16.06.2023
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19.04.2023 godz. 8:00 21.06.2023 godz. 15:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia od 19.04.2023 godz. 8:00 do 27.04.2023 godz. 15:00 od 22.06.2023 godz. 8:00 do 26.06.2023 godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 04.05.2023 godz. 8:00 28.06.2023 godz. 15:00
 
 
UCHWAŁA NR 925.LXIX.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
 
z dnia 17 listopada 2022 r.
 
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) ) – Rada Miasta Częstochowy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się   kryteria   wraz   z liczbą   punktów   oraz   dokumenty   niezbędne   do   ich   potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr 36.VI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz   z liczbą   punktów   oraz   dokumentów   niezbędnych   do   ich   potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa zmieniona Uchwałą nr 502.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. i Uchwałą nr 59.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.
 
 
 
 
 

1) Dz.U. z 2021 r. poz. 762, z 2022 r. poz. 655, 1116, 1383, 1700, 1730, z 2018 r. poz. 2245
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
 
 
Zbigniew Niesmaczny

Załącznik do uchwały Nr 925.LXIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 listopada 2022 r.
 
 
LP.
 
Nazwa kryterium
 
Sposób dokumentowania
Liczba punktów
 
 
1.
Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym. oświadczenie we wniosku o miejscu zatrudnienia/nauki obojga rodziców (lub samotnego rodzica  
 
 
 
22
 
2.
Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego. oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień lub długotrwałym odroczeniu  
 
 
20
3. Kandydat oraz przynajmniej jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych)
są zameldowani na pobyt stały, na terenie Miasta Częstochowy.
oświadczenie na wniosku  
10
 
4.
Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru. oświadczenie na wniosku  
 
6
5. Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru. oświadczenie na wniosku  
3
 
6.
Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje lub/i uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja lub będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły, w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru. oświadczenie we wniosku o uczęszczaniu do szkoły (nazwa szkoły)  
 
 
2