Miejskie Przedszkole nr 29

Rekrutacja

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr …………….
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26.01.2021 r.
 
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 16.02.2021 godz.8:00

do 26.02.2021 godz.15:00

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021 godz.8:00

do 19.03.2021 godz.15:00

od 07.06.2021 godz.8:00

do 11.06.2021 godz.15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021

do 09.04.2021

od 07.06.2021

do 18.06.2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2021

godz. 8:00

23.06.2021

godz. 15:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.04.2021 godz. 8:00

do 27.04.2021 godz. 15:00

od 24.06.2021 godz. 8:00

do 28.06.2021 godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2021

godz. 8:00

30.06.2021

godz. 15:00Ogólne zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2021/2022
 
Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
 1. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.
 2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie.
 3. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 5. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
 6. Osoby niemające dostępu do Internetu pobierają wniosek o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego i wypełniają go odręcznie.
 7. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 8 marca 2021 r. godz. 9.00 do 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.
(SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00  w dniu 08.03.2021 r. – do tego czasu nie będzie możliwe logowanie)
 1. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 2. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.
 3. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 4. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 6. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 8. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona tradycyjnie, z wyłączeniem systemu elektronicznego, tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wniosek.
 9. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą mogły brać udział w rekrutacji uzupełniającej, tylko do tych placówek, które będą dysponowały wolnymi miejscami.
 10. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest uzależniona od wieku, liczby dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą punktów z obowiązujących kryteriów i stanowi ona najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania, kolejność kwalifikacji ustalana jest w drodze losowania.
 2. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe w Częstochowie, któremu gmina Częstochowa ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Częstochowy o nieprzyjęciu dziecka.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Prezydent Miasta Częstochowy pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny, które może przyjąć dziecko, przy czym informacja ta zostanie przesłana przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.
 4. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
 
Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 8 marca 2021 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.
Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 19 marca 2021 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.
 
Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru również w terminie do 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 8 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.
Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
 
W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.
 
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
 
Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.
 
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego  tj. w celu pobrania wniosku rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.
 
Do pobrania:
1. Ogólne zasady rekrutacji.
2. Kryteria rekrutacji.
3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
4. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz przedszkoli niepublicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Miasta Częstochowa
Lp. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Rodzaje odpowiedzi Liczba punktów
Kryteria podstawowe (ustawowe)
 
1
 
Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)
 
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
 
 
 
2
 
 
 
Niepełnosprawność kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)  
Tak
 
100 pkt
 
Nie
 
0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
 
 
 
3
 
 
 
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
 
Odmawiam odpowiedzi
 
0 pkt
 
 
 
4
 
 
 
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o  
Tak
 
100 pkt
 
 
 
5
 
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
 
Nie
 
0 pkt
 
Odmawiam odpowiedzi
 
0 pkt
 
 
6
 
 
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
 
 
7
 
 
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
 
Odmawiam odpowiedzi
 
0 pkt
Kryteria dodatkowe (gminne)
 
 
1
 
Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym
 
 
oświadczenie na wniosku o miejscu zatrudnienia/nauki obojga rodziców lub samotnego rodzica
Tak 32 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
 
 
2
 
Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola pierwszego wyboru
 
 
oświadczenie na wniosku
Tak 16 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
 
 
3
 
Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który
 
 
oświadczenie na wniosku
Tak 8 pkt
Nie 0 pkt
 
 
  prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu
pierwszego wyboru
   
Odmawiam odpowiedzi
 
0 pkt
 
 
4
 
Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru
 
 
oświadczenie na wniosku
Tak 4 pkt
Nie 0 pkt
 
Odmawiam odpowiedzi
 
0 pkt
 
 
 
 
5
 
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja lub będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły, w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru
 
 
 
oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do szkoły (nazwa szkoły)
 
Tak
 
2 pkt
 
Nie
 
0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
 
 
6
Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszcza do żłobka Miejskiego lub innego miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego  
oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do żłobka Miejskiego lub miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego (nazwa przedszkola/szkoły)
Tak 1 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt