Miejskie Przedszkole nr 29

Nasze przedsięwzięcia

Innowacje pedagogiczne, nawet te o najwęższym zasięgu, zawsze wzbogacą ofertę edukacyjną. Zakres innowacji pedagogicznej w praktyce przedszkolnej, jest dowodem na to, iż nasza placówka uczestniczy w tworzeniu zmian społecznych, gdyż z całą pewnością można powiedzieć, że dzięki innowacji pedagogicznej promujemy szlachetną ideę uczenia się przez całe życie w naszym środowisku lokalnym/społecznym.
W naszym przedszkolu nauczyciele stworzyli kilka innowacji aby wzbogacić ofertę edukacyjną placówki oraz by dzieci miały możliwość uczestniczenia w nietypowych zajęciach rozwijających ich zainteresowania.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
 
Nauka gry na fortepianie
dla dzieci
mgr Olga Włodarska

 
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania muzyki.    
Adresatami innowacji są dzieci uczęszczające do MP29 w Częstochowie wyłonione na podstawie przesłuchań, z predyspozycjami do nauki gry na instrumencie i zdolnościami muzycznymi. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć dodatkowych, raz w tygodniu w formie zajęć indywidualnych. Czas trwania zajęć dla dzieci młodszych – 20-25 minut, sześciolatków – 25-30 minut.
 Nauka gry na pianinie to pasja, która niesie ze sobą wiele korzyści. Dzieci regularnie  grające na pianinie rozwijają nie tylko zdolności poznawcze, które ułatwiają osiągnięcia w nauce, ale także rozwijają zdolność do dyscypliny, która wspomaga proces uczenia się. Cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja to kolejne cechy małych pianistów, którzy uczą się systematyczności i osiągania coraz większych sukcesów.
Rozpoczęcie nauki  gry na pianinie we wczesnym  wieku przynosi zadowalające efekty. Gra na instrumencie rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny. Dzięki temu dziecko osiąga lepsze wyniki w nauce. Doświadczenia muzyczne wpływają na rozwój określonych struktur mózgowych, które odpowiadają za pamięć werbalną, dzięki czemu obserwuje się znacznie większe możliwości zapamiętywania ze słuchu. Przekłada się to na sukcesy w nauce, gdyż dzieci lepiej zapamiętują ze słuchu, osiągają lepsze wyniki w szkole. Gra na pianinie doskonale wpływa na rozwój manualny , dzięki któremu dziecko poprawia swoje umiejętności motoryczne. U dzieci, które grają na pianinie zauważalnie widać większą zdolność do koncentrowania się, wyraźnie lepszą pamięć i szybkość przetwarzania informacji, poprawia się logiczne myślenie i podzielność uwagi.
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„ W krainie muzyki”
mgr Olga Włodarska
 
Innowacja  „ W krainie muzyki” zapewnia dzieciom niesamowitą podróż w świat muzyki poważnej, ludowej, popularnej oraz  umożliwia rozwój w sferze umuzykalnienia każdemu dziecku dając możliwości aktywnych i twórczych działań niezależnie od jego uzdolnień muzycznych.
     Zajęcia umuzykalniające na etapie wychowania przedszkolnego odgrywają niezmiernie istotną rolę zarówno w szeroko pojętym procesie rozwoju jak i edukacyjnym. Na żadnym z późniejszych etapów nauczania nie spełniają tej roli  w tak znacznym stopniu.
Innowacja „W krainie muzyki” to wyjście naprzeciw naturalnej potrzebie dziecka do działania, zaspokajania ciekawości świata, doświadczania i przeżywania.  Praca w oparciu o nowatorskie  metody  stanowi dla dziecka źródło twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samo wyrażania się (w tańcu, śpiewie), kształtowania dodatnich cech charakteru, wszechstronnego rozwoju osobowości.
Innowacja ta stanowi wzbogacenie  programu zajęć muzycznych o aktywne słuchanie muzyki, świadomy odbiór muzyki przez uczestnictwo w koncertach oraz grę na instrumentach melodycznych  i niemelodycznych (cała gama szkolnego zestawu instrumentów perkusyjnych).  Poprzez te zajęcia dzieci wprowadzane będą w świat muzyki, aby w kolejnych latach nauki szkolnej mogły stać się świadomymi uczestnikami i odbiorcami kultury muzycznej. 
 
 
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Świat Baletu”
mgr Olga Włodarska
 
   Zajęcia mają charakter innowacyjny i są przeznaczone dla dzieci w wieku  3-6 lat. Odbywać się będą w formie warsztatowej  2 razy w tygodniu po 30 minut. Balet przynosi dzieciom wiele korzyści. Pozytywnie wpływa na równowagę, sylwetkę i postawę dziecka, wspomagając terapię płaskostopia czy wad postawy. Dzięki baletowi możliwa jest poprawa koordynacji ruchowej i wzmocnienie śródstopia. Poza tym, zajęcia baletowe dla dzieci są świetnym sposobem na rozwinięcie zręczności, płynności ruchów i wdzięku. Jak każda forma aktywności fizycznej, balet prowadzi do lepszej koncentracji i samodyscypliny oraz pobudza inwencję twórczą. Ruchliwemu dziecku ułatwia rozładowanie nadmiaru energii, a wstydliwemu – pokonanie własnej nieśmiałości.  Balet to ciągła nauka giętkości, zwrotności i delikatności. Zajęcia te mają charakter koła zainteresowań i mają na celu wprowadzić i zainteresować  tym rodzajem tańca.  Dzieci zapoznają się z krokami i figurami tanecznymi a także z podstawową terminologią baletową  
 
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
 
"Bawię się, koduję, programuję"
Magdalena Zwolińska, mgr Joanna Idzikowska
 
Programowanie to komunikacja z komputerem i wydawanie mu poleceń, staje się ono
obecnie ważnym trendem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Programowanie
to pisanie instrukcji działania dla urządzeń i komputerów. Programowanie to sprawienie, żeby
komputer robił to co my zechcemy. Wkrótce nie wystarczy nam posiadanie umiejętności
interakcji z nowymi technologiami, a wręcz trzeba będzie umieć je samemu tworzyć. Dlatego
właśnie uczenie dzieci programowania jest porównywane do uczenia czytania i pisania. Stało
się ono obok języka ojczystego i jednego języka obcego, trzecim językiem, które każdy
człowiek powinien znać chociażby na podstawowym poziomie tak aby rozumieć otaczający
go świat i zachodzące w nim zmiany.
Dzieci mogą rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne,
nadążać za postępem techniki i z tego postępu koszystać. Programowanie pozwala zrozumieć
i wykorzystywać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprzyja ono również intelektualnemu
rozwojowi oraz kreatywności, a także w późniejszym czasie może ułatwić znalezienie dobrej
pracy, w różnych dziedzinach.
Tworzenie programów jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki. Ucząc dzieci
programowania sprawiamy, że spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Dzieci
mogą dbać o swój wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego
myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość
o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Pozwalają pokazać dzieciom nowy
sposób rozwiązywania problemów, wykorzystujący komputery w sposób aktywny,
pozwalający poznać zasady działania nowych technologii, pozwalający lepiej,
głębiej zrozumieć komputery. Aby jednak młodzi ludzie z powodzeniem
kodowali, powinniśmy zacząć uczyć krytycznego myślenia i pozytywnego
"kombinowania" jeszcze na etapie przedszkola.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
"Kiedy dorosnę będę...
-Przedszkolak poznaje zawody"
mgr Aneta Stefanek
 
 
Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się tymi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw dowolnych.
Stąd też pomysł na poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych zawodów, także tych mniej znanych a bardzo ciekawych takich jak rolnik, sportowiec czy  aktor. Założeniem tej innowacji jest organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Podczas prowadzenia zajęć o tej tematyce zauważyłyśmy, że dzieci bardzo zainteresowane są tematem zawodów, czynności zawodowych. Chętnie wypowiadają się na ten temat opierając się na swoich wiadomościach i spostrzeżeniach. Naszym zadaniem będzie poszerzenie wiadomości dzieci o nowe pojęcia charakterystyczne dla danych zawodów.
Do utrwalenia zdobytej wiedzy nauczyciele wykorzystają różnorodne pomoce zabawy dydaktyczne i tematyczne, wzbogacane literaturą dziecięcą. Prace plastyczne pozwolą
 na odzwierciedlenie zdobytej wiedzy.
 PROGRAM WŁASNY

z zakresu działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej dzieci
Magdalena Zwolińska


Kreatywność wiąże się z twórczą postawą, umiejętnością tworzenia czegoś nowego,
myślenia w sposób innowacyjny prowadzący do uzyskania oryginalnych pomysłów. Obecnie
postawy kreatywne są ogromnie pożądane i służą zapewnieniu wszechstronnemu rozwoju
dzieciom. Realizacja tego programu ma za zadanie rozwijanie takich właśnie postaw u dzieci
w wieku przedszkolnym. Postawa twórcza jest podstawą skutecznego funkcjonowania
we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie. Dzieci są kreatywne z natury,
dlatego tę zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Rozbudzanie zainteresowania
sztuką, plastyką, techniką, zajęciami konstrukcyjnymi odkrywa naturalne predyspozycje
i uzdolnienia co skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.
Kreatywność u dzieci zaczyna się wraz z wypracowaniem odrębnego myślenia
i rozwiązywania problemów. W procesie tworzenia, dzieci doznają silnych przeżyć,
a w swoich pracach ujmują własne myśli i uczucia. Każdego dnia stają przed wyzwaniami,
które pozwalają im zyskać pewność siebie i swoich opinii.
Założeniem programu jest tworzenie warunków i sytuacji edukacyjnych
umożliwiających dzieciom maksymalny rozwój ich twórczego potencjału w przedszkolu.
Poprzez zabawę tworzą się warunki do poszukiwania orginalnych i innowacyjnych rozwiązań
w zakresie działalności plastycznej, technicznej i konsrukcyjnej, które wpłyną
na ich późniejsze pasje, zainteresowania oraz być może i preferencje zawodowe.
Cele wdrażanego programu wynikają z potrzeb i chęci wychowania ludzi
zsocjalizowanych, pełnych inicjatyw i twórczych, a jest to możliwe do osiągnięcia w procesie
rozpoczynającym się na etapie przedszkolnym.Program zdrowotny

"Zdrowy Przedszkolak"
mgr Joanna Idzikowska, mgr Aneta Stefanek


Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej, wspólnie z rodzicami dziecka. Przedszkole może mieć ogromny wpływ na kształtowanie się tych postaw. Dlatego niezmiernie ważne jest to, co oferuje dziecku w zakresie edukacji zdrowotnej. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów oraz stosunku dziecka do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmować decyzje. Budowanie świadomości prozdrowotnej to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo. Dobry stan zdrowia warunkuje prawidłowe przystosowanie się do środowiska społecznego. Dobre samopoczucie, odporność organizmu umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę.
Program ten dostosowany jest do pracy z dziećmi 3 – 6 letnimi. Treści zawarte w programie określają – biorąc pod uwagę możliwości dziecka – poziom aktywnego i świadomego zaangażowania w sprawy zdrowia.  
Proponowany program edukacji zdrowotnej został tak skonstruowany, by dziecko po ukończeniu etapu wychowania przedszkolnego, cechowała względna samodzielność. Powinno ono również podejmować próby samooceny własnej aktywności i samokontroli swoich zachowań.
 

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie
mgr Aneta Stefanek

 
Z badań wynika, iż około 50% populacji dzieci i młodzieży wykazuje różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie stanu zdrowia i wymaga terapii. Taki sam procent dzieci lekarze kwalifikują do różnych grup dyspanseryjnych. Stan zdrowia dzieci i młodzieży pogarsza się z roku na rok. Uwidaczniają się wady postawy wykrywane już we wczesnym wieku przedszkolnym.
       Zbyt mało ruchu, niechęć do wysiłku fizycznego, siedzący tryb życia przed telewizorem czy komputerem to bardzo niepokojące zjawiska.  Problemem tym winni być zainteresowani wszyscy, a przede wszystkim najbliższe środowisko zewnętrzne kształtujące osobowość dziecka - rodzina, przedszkole i szkoła.
      Wiek przedszkolny charakteryzuje się jednak „głodem ruchu”- to czas naturalnego, wszechstronnego i dynamicznego rozwoju sprawności ruchowej, a więc sprzyjający jej stymulowaniu i korygowaniu.
      Kierując się więc dobrem dziecka opracowałam program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
       Program ten przeznaczony jest dla nauczycieli gimnastyki korekcyjnej.
 

PROGRAM WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO
"Bezpieczny Przedszkolak"
mgr Joanna Idzikowska, mgr Aneta Stefanek


Dzieci stanowią specyficzną grupę uczestników ruchu drogowego
ze względu na ich mniejsze możliwości intelektualne i percepcyjne, zwiększone  ryzyko urazów i trwałych uszkodzeń ciała. Nie zdają sobie sprawy z występujących na drodze zagrożeń – bywają nieostrożnie, nie skupiają uwagi, są mało spostrzegawcze, nie potrafią analizować sytuacji
i nie dostrzegają skutków swoich zachowań.
Najważniejszym celem w wychowaniu komunikacyjnym jest wyrobienie ostrożności u dzieci i uczulenie ich na zagrożenie na ulicy. Coraz więcej dzieci i młodzieży staje się ofiarami wypadków drogowych. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich własna lekkomyślność, często beztroska rodziców, czy brak wyobraźni użytkowników drogi.
Umiejętność poruszania się poza domem, a więc korzystania z ruchu drogowego dla pieszych, człowiek powinien opanować jak najwcześniej. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania komunikacyjnego.
 
Program powstał,  ponieważ warunki korzystania z dróg są coraz trudniejsze i przy tym zwiększyła się liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci.  W związku z tym należy nasilić pracę dydaktyczno – wychowawczą w tym kierunku już od najmłodszych lat.
 
 
 
PROGRAM DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH
"...z radością Idę do Przedszkola"
mgr Ewa Grygiel
mgr Aneta Stefanek
 
 
Każdego roku we wrześniu do przedszkola przychodzą dzieci, które nigdy wcześniej nie chodziły do żadnej placówki. Przekraczając próg przedszkola stają się częścią grupy. Stanowi to wyzwanie zarówno dla dzieci jak i nauczycieli  oraz personelu przedszkola.
Co roku wychowawcy opracowują plan działania, aby oswoić dzieci z nową sytuacją, stworzyć rodzinną atmosferę, wyeliminować stres u dziecka i zapewnić mu bezproblemowe wchodzenie w nową sytuację.
Przygotowanie dziecka do rozstania z rodzicami i pobytu dziecka w przedszkolu jest bardzo ważne i zarazem bardzo trudne. To od nas,  nauczycieli zależy czy dziecko nabierze pozytywnego stosunku do przedszkola, czy łatwo się zaadoptuje. Dlatego tak ważną rolę w procesie adaptacyjnym odgrywają różnorodne zabawy, które oswajają dziecko z nową sytuacją, pomagają zintegrować się z innymi dziećmi, oraz stwarzają więź między opiekunem a dzieckiem.