Miejskie Przedszkole nr 29

Statut przedszkola


STATUT
 
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W CZĘSTOCHOWIE
 
TEKST UJEDNOLICONY
Stan prawny na dzień 01.09.2022 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Osada Młyńska 1, 42-280 Częstochowa, tel. 34 361 85 02 www.mp29.czest.pl e-mail: mp29@edukacja.czestochowa.pl
 
Spis treści:
 
 
 
 1. Rozdział 1 – Postanowienia ogólne...................................................................... s. 3
 2. Rozdział 2 – Cele i zadania Przedszkola ……………………………...…..……. s. 7 3. Rozdział 3 – Organy Przedszkola ………………………....………………...… s. 21
 1. Rozdział 4 – Organizacja pracy Przedszkola ………...……………….……..…. s. 32
 2. Rozdział 5 – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola …………………….. s. 39
 3. Rozdział 6 – Wychowankowie Przedszkola i ich Opiekunowie ……………….. s. 58
 4. Rozdział 7 – Ceremoniał Przedszkola .…………………...………….……..….. s. 64
 5. Rozdział 8 – Postanowienia końcowe ………………………..……….….…… s. 65
 
Rozdział 1
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
 1. Nazwa przedszkola:
 
Miejskie Przedszkole nr 29, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 
 1. Siedziba przedszkola:
 
ul. Osada Młyńska 1 42-280 Częstochowa
e- mail mp29@edukacja.czestochowa.pl
 
W miejscu siedziby placówki, znajdują się 4 grupy przedszkolne.
 
 1. Przedszkole używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu:
 
Miejskie Przedszkole nr 29 ul. Osada Młyńska 1 42-280 Częstochowa
tel. 34 361-85-02
IDS 000207066 NIP 573-23-39-077
 
 1. Przedszkole, jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Częstochowa, działa w ramach jednego płatnika jakim jest Gmina Miasto Częstochowa, które jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług.
 
 1. W związku z powyższym umowę w zakresie usług zawierać w imieniu Gminy Miasta Częstochowa, będzie Dyrektor Przedszkola.
 
 1. Umowy i faktury VAT, które dokumentują zakup i sprzedaż towarów i usług dokonane przez jednostkę, będą zawierać poniższe dane:
 
Nabywca/Sprzedawca: Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
NIP: 573-274-58-38
 
Odbiorca/Jednostka dokonująca sprzedaży: Miejskie Przedszkole nr 29 ul. Osada Młyńska 1
42-280 Częstochowa
 
 1. Organ prowadzący Przedszkole:
 
Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.
 
 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
 
 1. Przedszkole posiada system wizualnej identyfikacji w postaci znaku graficznego – logo, które jest okrągłego   kształtu.   Na   zewnątrz   jest   piętnaścioro   dzieci,   a   wewnątrz na błękitnym tle widnieje pełna nazwa Przedszkola: Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie. Kolorystyka logo to barwy: białe, błękitne i niebieskie:
 
 
 
   
 
 1. Logo Przedszkola mieści   się   w   gabinecie   Dyrektora   Przedszkola,   na   budynku oraz w głównym holu.
 
 1. System wizualnej identyfikacji jest stosowany podczas:
 
 1. Uroczystego Pasowania Dzieci 6 letnich;
 
 1. Uroczystości jubileuszowych Przedszkola;
 
 1. Festynu rodzinno - integracyjnego;
 
 1. Logo Przedszkola umieszczane jest na:
 
 1. Pismach, dyplomach, podziękowaniach;
 
 1. Na stronie internetowej Przedszkola;
 
 1. Na    wniosek    Rady    Pedagogicznej    lub    współny   wniosek    Rady    Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkolu może być nadane imię.
 
 1. Imię Przedszkolu, nadaje stosowną uchwałą Rada Miasta Częstochowy.
 
 1. Stan mienia Przedszkola stanowią środki trwałe i nietrwałe – wyposażenie budynku i pomieszczeń oraz sprzęt w ogrodzie przedszkolnym.
 
 1. Za stan i zabezpieczenie majątku Przedszkola odpowiedzialny jest Dyrektor placówki.
 
 1. Majątek Przedszkola może być zbywany lub przekazywany w porozumieniu i za zgodą Organu prowadzącego placówkę.
 
 1. Wysokość kwot pozostających w dyspozycji Dyrektora Przedszkola oraz ich szczegółowe rozdysponowanie określa budżet Przedszkola na dany rok budżetowy.
 
 1. Za prawidłowość merytoryczną wykonania budżetu Przedszkola odpowiada Dyrektor placówki.
 
 1. Podstawowymi dokumentami w działalności Przedszkola są:
 
 1. Orzeczenie organizacyjne placówki;
 
 1. Projekt organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący placówkę;
 
 1. Roczny Plan pracy Przedszkola;
 
 1. Protokoły Rady pedagogicznej;
 
 1. Dzienniki zajęć poszczególnych grup przedszkolnych;
 
 1. Dzienniki zajęć dodatkowych;
 
 1. Miesięczne plany pracy poszczególnych grup przedszkolnych;
 
 1. Książka kontroli;
 
 1. Akta osobowe Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi;
 
 1. Rejestr wypadków Dzieci i Pracowników;
 
 1. Sprawozdania statystyczne;
 
 1. Plany budżetowe, dokumentacja księgowa i płacowa;
 
 1. Karty zgłoszeń Dzieci na dany rok szkolny;
 
 1. Książka inspekcji sanitarnej i pracownicze książeczki zdrowia;
 
 1. Raporty żywieniowe i kartoteki magazynowe;
 
 1. Księgi inwentarzowe i protokoły Komisji inwentaryzacyjnych;
 
 1. Inne wymagane dokumenty wynikające z aktualnych przepisów prawa.
 
 1. Przedszkole przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 1. Placówka przetwarza dane osobowe Pracowników, Dzieci i Rodziców / Opiekunów prawnych, zgodnie z przepisami prawa.
 
 1. Jeżeli takie uprawnienie nie wynika z przepisów, to dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody Rodzica / Opiekuna prawnego.
 
 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy – Instrukcja inwentarzowa i kasowa.
 
§ 2.
 
Przedszkole działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1915, z 2022 r. poz. 586, 1116 z późn. zm.);
 2. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287, z 2022 r. poz. 1116 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383 z późn. zm.);
 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 ze zm.);
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 ze zm.);
 6. Uchwały nr 355/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Finansów Oświaty;
 7. Uchwały nr 732/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 428/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w Częstochowie, których to szkołach będą utworzone oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
 8. Uchwały nr 577.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Częstochowę;
 9. Zarządzenia nr 1972.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych;
 10. Zarządzenia nr 746.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych;
 11. Aktu założycielskiego;
 12. Niniejszego Statutu;
 13. Procedur funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie w okresie epidemii Covid 19.
 
§ 3.
 
 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
 
 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 2. Rodzice / Opiekunowie prawni Dzieci uczęszczających do przedszkola, składają deklarację korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny na początku roku szkolnego.
 3. W Przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe, nieodpłatne dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola. Zajęcia dodatkowe są finansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
 4. O organizacji i rodzaju zajęć decyduje Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości dzieci oraz dostępne środki finansowe.
 5. Propozycje zajęć dodatkowych dyrektor przedstawia Rodzicom/Opiekunom prawnym na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 
§ 4.
 
 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla Dzieci i Pracowników Przedszkola.
 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Prezydent Miasta Częstochowa.
 3. Przedszkole organizuje odpłatne wyżywienie dla Dzieci i Pracowników Przedszkola:
 4. Żywienie Dzieci w Przedszkolu jest organizowane i prowadzone zgodnie z normami żywienia dzieci z uwzględnieniem wartości odżywczych i zdrowotnych środków spożywczych .
 5. Rodzice / Opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka do 14 dnia   każdego   miesiąca   na   wskazany   rachunek   bankowy   Przedszkola. Zwroty za nieobecność dziecka są potrącane na poczet następnego miesiąca.
 6. Z tytułu udostępniania Rodzicom / Opiekunom prawnym gromadzonych przez Przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących Ich Dzieci nie pobiera się od Rodziców / Opiekunów prawnych opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 7. Opłaty za dyżur wakacyjny pobierane są z góry w terminie ustalonym przez Organ prowadzący.
 
 
Rozdział 2
 
Cele i zadania Przedszkola
 
§ 5.
 
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie
 
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 
 1. Cele Przedszkola:
  1. wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
  2. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem;
  3. wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny;
  4. tworzenie optymalnych warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
§ 6.
 
 1. Zadania Przedszkola:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności Dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. Tworzenie   warunków   umożliwiających   Dzieciom   swobodny   rozwój,   zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. Wspieranie    aktywności   Dziecka    podnoszącej    poziom    integracji   sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez Dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc Dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do   poziomu   rozwoju   Dziecka,   jego   możliwości   percepcyjnych,   wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność Dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie z uwzględnieniem zasad i promocji i ochrony zdrowia, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych Dzieci;
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość Dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej Dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 
 1. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów   techniki   w otoczeniu,    konstruowania,    majsterkowania,    planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 2. Współdziałanie z Rodzicami / Opiekunami prawnymi, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez Rodziców / Opiekunów prawnych za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 3. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez Dziecko wartości i norm społecznych, których   źródłem   jest   rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 4. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą Rodziców / Opiekunów prawnych, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu Dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 5. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się Dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 6. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających Dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
 7. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania Dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Przygotowanie Dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 1. Dzieci posiadających   orzeczenie   o   potrzebie   kształcenia   specjalnego   wydane ze   względu   na niepełnosprawność    intelektualną    w    stopniu    umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane      ze      względu       na niepełnosprawności      sprzężone,       jeżeli      jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. Dzieci posiadających   orzeczenie   o   potrzebie   kształcenia   specjalnego   wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt a rodzaje niepełnosprawności oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 1. Wynikające z powyższych celów zadania, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka;
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej poprzez:
 1. Prowadzenie zajęć w języku polskim;
 
 1. Wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu;
 2. Prowadzenie nauczania religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których Rodzice lub Opiekunowie prawni wyrażają pisemne oświadczenie woli o chęci uczęszczania dziecka na zajęcia religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela lub są włączone do innej grupy przedszkolnej.
 1. Sposoby realizacji zadań Przedszkola:
 1. Organizacja zajęć wspierających rozwój Dziecka. Wykorzystywanie do tego każdej sytuacji i momentu pobytu Dziecka w Przedszkolu – realizowanie tzw. zajęć kierowanych i niekierowanych;
 2. Uszanowanie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem jest dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu;
 3. Uwzględnienie w organizacji zajęć kierowanych, możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji i chęci zabawy;
 4. Organizowanie zabaw umożliwiających poznawanie alfabetu liter drukowanych. Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz uczestnictwo w procesie alfabetyzacji;
 5. Prowadzenie diagnozy i obserwacji rozwoju dziecka. Twórcze organizowanie przestrzeni, poprzez włączenie do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjału tkwiącego w dzieciach oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia;
 6. Pomaganie dziecku w rozumieniu zmieniającego się otoczenia;
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartej na rytmie dnia;
 8. Wypełnienie czasu pobytu dziecka w przedszkolu zabawą, która pod okiem specjalistów będzie polem doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną;
 9. Systematyczne informowanie Rodziców / Opiekunów prawnych o postępach w rozwoju ich dziecka. Włączenie Rodziców / Opiekunów prawnych w realizację programu wychowania przedszkolnego. Opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;
 10. Przygotowanie Dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym przez różne działania w formie zabawy realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego;
 11. Aranżacja przestrzeni i jej zagospodarowanie, pozwalające Dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Organizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań;
 12. Umożliwienie dziecku korzystanie z zabawek i pomocy dydaktycznych bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych. Zabawki i pomoce dydaktyczne mają służyć motywacji Dzieciom do kreatywnego rozwoju, podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk i zachodzących procesów oraz utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do podejmowania i prowadzenia własnych eksperymentów;
 
 1. Odpowiednie wyposażenie miejsc przeznaczonych na odpoczynek Dzieci jak również odpowiednie wyposażenie dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 2. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwiająca kulturalne, spokojne spożywanie posiłków połączone z nauką posługiwania się sztućcami, a także możliwość wybierania potraw przez Dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet i komponowanie;
 3. Aranżacja wnętrz umożliwiająca Dzieciom podejmowanie   prac   porządkowych, np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer;
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, mające na celu organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą Dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania   przedszkolnego   z   zastosowaniem   różnorodnych   metod   i   form   pracy z Dzieckiem zaczerpniętych z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współpracy z Rodzicami / Opiekunami prawnymi Dziecka.
 3. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
 1. Opiekę nad Dziećmi w trakcie całego ich pobytu w Przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola;
 2. Rozkład dnia w Przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie różnorodnych zajęć w ciągu całego dnia;
 3. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie zajęć relaksacyjnych i wyciszających;
 4. Przedszkole organizuje codzienne zajęcia ruchowe w różnorodnych formach, m. in. zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;
 5. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie;
 6. Stoliki, krzesła i wyposażenie sal grup przedszkolnych dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;
 1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem Przedszkola:
 1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej;
 2. W trakcie zajęć poza terenem Przedszkola i w czasie wycieczek opiekę nad dziećmi sprawuje Nauczyciel wraz z osobą pomagającą (pracownik obsługi). Na 1 osobą dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów. Każda dalsza wycieczka musi uzyskać akceptację Dyrektora i Rodziców / Opiekunów prawnych. Zasady organizacji dalszych wycieczek regulowane są odrębnymi przepisami;
 3. Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki jest Nauczyciel;
 4. Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z regulaminem wycieczek obowiązującym w Przedszkolu;
 5. Z ww. regulaminem są zapoznani Rodzice / Opiekunowie prawni i Dzieci;
 
 1. Rodzice / Opiekunowie prawni są   zobowiązani do   wyrażenia   pisemnej zgody na uczestnictwo Dziecka w wycieczce;
 2. Każda wycieczka musi być zgłoszona dyrektorowi w formie dokumentu pod nazwą
„Karta wycieczki”, wraz z listą uczestników oraz wpisana w Dziennik wyjść;
 1. Podczas wyjścia z Dziećmi poza teren Przedszkola, Nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i uprzednim zapoznaniu z nimi Dzieci przed wyjściem w teren;
 2. Każdy Nauczyciel wychodząc z Dziećmi poza teren Przedszkola jest każdorazowo zobowiązany do odnotowania tego faktu w Dzienniku zajęć;
 3. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego na placu przedszkolnym teren musi być sprawdzony przez Nauczyciela lub innego pracownika Przedszkola;
 4. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Dzieci, Nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając Dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora Przedszkola lub osobę wyznaczoną do jego zastępowania;
 5. Teren zabaw wokół budynku przedszkola jest ogrodzony.
 
§ 7.
 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 
 1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno – pedagogicznej, specjalnych form pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji Dzieci przez:
  1. Wskazywanie dla Dzieci właściwych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych;
  2. Prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi Dziećmi zgodnie z zaleceniami tychże Poradni (po konsultacji i za zgodą Rodziców / Opiekunów prawnych);
  3. Organizowanie zajęć logopedycznych;
  4. Organizowanie zajęć specjalistycznych przez nauczycieli przygotowanych w zakresie odpowiedniej specjalności, czyli psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych;
  5. Prowadzenie przez Nauczycieli Przedszkola oraz   przez specjalistów indywidualnej i grupowej pracy profilaktycznej, stymulującej, kompensacyjnej i korekcyjnej.
 2. Pomoc   psychologiczno   –   pedagogiczna    udzielana    Dziecku    w    Przedszkolu, polega    na    rozpoznawaniu     i zaspokajaniu     indywidualnych    potrzeb    rozwojowych i edukacyjnych Dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego Dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w Przedszkolu, Rodzicom/ Opiekunom prawnym, Dzieciom i Nauczycielom polega na wspieraniu Rodziców /Opiekunów prawnych i Nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz
 
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej Dziecku.
 1. Potrzeba objęcia Dziecka      pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Przedszkolu, wynika w szczególności z:
  1. Niepełnosprawności;
  2. Niedostosowania społecznego;
  3. Zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. Zaburzeń zachowania lub emocji;
  5. Ze szczególnych uzdolnień;
  6. Ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  7. Deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  8. Choroby przewlekłej;
  9. Sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  10. Niepowodzeń edukacyjnych;
  11. Zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i Jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  12. Trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,   w   tym   związanych   z   wcześniejszym   kształceniem za granicą.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola, a udzielają jej Nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu, zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Do zadań Nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:
  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Dzieci;
  2. Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień Dzieci;
  3. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu Dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających Ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu placówki;
  4. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału Dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania Dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie Dzieci i Ich uczestnictwo w życiu placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania Dziecka oraz planowania dalszych działań.
 4. Nauczyciele oraz specjaliści w placówce prowadzą:
  1. Obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z Dziećmi mającą na celu rozpoznanie:
 
 1. Trudności, a także potencjału Dziecka i jego zainteresowań;
 2. Szczególnych uzdolnień;
 3. W przypadku Dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek Rodzica / Opiekuna prawnego, Nauczyciela, Dyrektora, Nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, Poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej Poradni specjalistycznej, Pomocy nauczyciela, Pracownika socjalnego, Asystenta Rodziny, Kuratora sądowego w każdym przypadku za zgodą Rodzica / Opiekuna prawnego.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. Rodzicami Dziecka;
  2. Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. Placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  5. Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z Dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1. Zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. Zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  3. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  4. Porad i konsultacji;
  5. Warsztatów.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla Dzieci, które mogą uczęszczać do Przedszkola ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego   wspólnie z grupą przedszkolną i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 6. Objęcie Dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 7. Przedszkole może organizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola w stosunku do których Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia lub wychowania:
 
 1. Dziecko objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym pozostaje wychowankiem przedszkola;
 2. Indywidualne   obowiązkowe    roczne    przygotowanie    przedszkolne    organizuje się w miejscu pobytu dziecka w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w    rodzinnym    domu    dziecka,    w placówce    opiekuńczo    –    wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej;
 3. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 4. Dyrektor,   w   uzgodnieniu   z   Rodzicami   /    Opiekunami    prawnymi    dziecka oraz z nauczycielem prowadzącym indywidualne przygotowanie przedszkolne podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka z dziećmi w oddziale przedszkolnym, w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania   i   uzdolnienia,   uroczystościach   i   imprezach   przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego;
 5. W Przedszkolu indywidualne przygotowanie przedszkolne może być prowadzone w porozumieniu z Organem prowadzącym Przedszkole.
 1. Dyrektor   przedszkola,   na   wniosek   Rodziców   /   Opiekunów   prawnych   Dziecka i w porozumieniu z Organem prowadzącym, umożliwiają Dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z Nauczycielem lub Nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Dzieci   co   do,   których   Poradnia   Psychologiczno    –   Pedagogiczna   wydała   opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, są objęte pomocą poza Przedszkolem, a także pomocą psychologiczno – pedagogiczną udzielaną podczas bieżącej pracy nauczycieli.
 
§ 8.
 
Doradztwo zawodowe
 
W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień Dzieci, a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami.
 
 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu:
  1. Zajęcia podczas których Dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań;
  2. Spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz, itp.;
  3. Wycieczki do zakładów pracy.
 2. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:
  1. Poznanie siebie, gdzie Dziecko:
   1. określa, co lubi robić;
   2. podaje przykłady różnych zainteresowań;
 
 1. określa, co robi dobrze;
 2. podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 3. Świat zawodów i rynek pracy, gdzie Dziecko:
  1. odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
  2. podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
  3. wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których Dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
  4. podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
  5. opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
 4. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie Dziecko:
  1. nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
  2. nazywa czynności, których lubi się uczyć.
 5. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych, gdzie Dziecko:
  1. opowiada, kim chciałoby zostać;
  2. na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
  3. podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.
 
§ 9.
 
Procedura przyprowadzania i odbierania Dzieci z Przedszkola PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców lub Opiekunów prawnych obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania Dzieci do i z Przedszkola.
 2. Rodzice / Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo Dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania Go pod opiekę Nauczycielce, również w sytuacji, w której Dziecko jest przyprowadzane przez inne osoby.
 3. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za Dziecko od momentu, gdy Rodzic / Opiekun prawny osobiście przekazuje Dziecko Nauczycielowi z Jego grupy lub Nauczycielce z innej grupy, w sytuacji gdy Jego grupa nie funkcjonuje.
 4. Odpowiedzialność Rodziców / Opiekunów prawnych dotyczy również sytuacji, w której Dziecko jest przyprowadzane przez inne osoby.
 5. Osoba przyprowadzająca osobiście powierza Dziecko Nauczycielce z Jego grupy lub innej Nauczycielce, w sytuacji gdy Jego grupa nie funkcjonuje.
 6. W przypadku nie dopełnienia omówionej w punkcie 4 procedury, Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Dziecka.
 7. Osoba odbierająca Dziecko od Rodzica / Opiekuna prawnego lub innej osoby, ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez Dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech
 
niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 1. Osoba przyprowadzająca Dziecko do Przedszkola odpowiada za pozostawienie Jego odzieży wierzchniej w wyznaczonym miejscu w szatni oraz sprawdza ubiór, w którym będzie Ono przebywało, w Przedszkolu (np.: kapcie, gumki w spodniach, rajstopach, itp.).
 2. Nauczycielka odnotowuje w Dzienniku zajęć godzinę wejścia Dziecka do sali grupy przedszkolnej, ewidencjonując tym samym czas pobytu Dziecka w Przedszkolu.
 3. Rodzice / Opiekunowie prawni są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola Dzieci zdrowe i czyste.
 4. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia Dziecka z objawami choroby (np. katar, kaszel, gorączka, ból brzucha i in.).
 5. W sytuacji niejednoznacznej, np. zapewnienie o alergicznym podłożu objawów, Rodzic / Opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do przebywania Dziecka w grupie przedszkolnej.
 6. Rodzice / Opiekunowie prawni mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości   Dziecka   i   udzielania   wyczerpujących   informacji   na   ten   temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 7. Przyprowadzenie Dziecka do Przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodziców na udział Dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby Dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.
 8. Po każdej nieobecności Dziecka spowodowanej chorobą zakaźną Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 
ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 1. Dziecko odbierane jest z Przedszkola przez Rodziców / Opiekunów prawnych.
 2. Wydanie Dziecka innym osobom może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru Dziecka z Przedszkola zawartego na druku formularza opracowanego na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie.
 3. Rodzice / Opiekunowie prawni składają   pisemne   upoważnienie   do przyprowadzania i odbierania Dziecka z Przedszkola przez wskazane w tym oświadczeniu osoby, które zapewnią bezpieczeństwo po odebraniu Go z Przedszkola.
 4. Pisemne upoważnienia Rodziców / Opiekunów prawnych obowiązują cały rok szkolny, o ile Rodzice / prawni Opiekunowie nie zdecydują inaczej.
 5. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z Rodziców / Opiekunów prawnych Dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa, numer dowodu osobistego, numer telefonu upoważnionej osoby i podpis osoby upoważniającej.
 6. Wypełniony druk upoważnienia Rodzice / Opiekunowie prawni przekazują Nauczycielce grupy przedszkolnej w pierwszych dniach pobytu Dziecka w Przedszkolu.
 7. Upoważnienie wystawione przez Rodziców / Opiekunów prawnych może być w każdej chwili odwołane lub zmienione i po zmianie przedstawione Dyrektorowi, Nauczycielce grupy
 
przedszkolnej.
 1. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Rodzice / Opiekunowie prawni wypełniają nowe Upoważnienie do odbioru Dziecka. Dokument obowiązuje w danym roku szkolnym. Po tym czasie traci swoją ważność.
 2. Jeżeli upoważniona osoba nie jest znana Nauczycielce, przed wydaniem Dziecka należy sprawdzić jej tożsamość.
 3. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę upoważnioną do przyprowadzania i odbierania Dziecka z Przedszkola, na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.
 4. W przypadku wątpliwości Nauczyciela, co do tożsamości osoby, o której mowa w pkt 3, 5, 7, Nauczyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt Dyrektorowi Przedszkola i zawiadomić pilnie Rodziców / Opiekunów prawnych Dziecka. Zawiadomienia Rodziców / Opiekunów prawnych dokonuje Dyrektor Przedszkola lub Nauczyciel.
 5. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 12 lat może odbierać Dziecko z Przedszkola.
 6. Rodzice / Opiekunowie prawni mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania Dziecka z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie Dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dokumentu tożsamości.
 7. Na telefoniczną prośbę Rodzica / Opiekuna prawnego, Dziecko, może być wydane osobie pełnoletniej, wyłącznie po przeprowadzeniu przez Nauczycielkę lub Dyrektora, sprawdzającej rozmowy telefonicznej.
 8. Zakazy, prośby lub życzenia Rodziców / Opiekunów prawnych dotyczące nie odbierania Dziecka przez jednego z Rodziców / prawnych Opiekunów muszą być poświadczone stosownym wyrokiem sądowym.
 9. Z uwagi na dobro Dziecka, jeżeli Przedszkole uzna, że osoba upoważniona nie zapewni Dziecku pełnego bezpieczeństwa, może zwrócić się do Opiekunów prawnych o wskazanie innej osoby, wobec której nie będzie żadnych zastrzeżeń.
 10. Rodzice / Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo Dziecka odbieranego z Przedszkola, również w sytuacji, w której Dziecko jest odbierane przez inne upoważnione przez Nich osoby.
 11. W przypadku, gdy Dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn odmawiało wyjścia z Przedszkola z upoważnioną do odbioru osobą, należy bezzwłocznie skontaktować się z Rodzicami / Opiekunami prawnymi w celu ustalenia dalszego postępowania.
 12. Przedszkole może odmówić wydania Dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, iż nie może ona zapewnić Dziecku bezpieczeństwa (np. stan wskazujący na spożycie alkoholu,    użycie    innych   środków   odurzających,   agresywne   zachowanie    i   in.). W przypadku zaistnienia takiego faktu Nauczycielka zawiadamia Rodziców / prawnych Opiekunów, a w przypadku braku kontaktu – kolejną osobę z listy upoważnionych. Jeżeli jest to niemożliwe personel Przedszkola ma prawo wezwać Policję. Dziecko pozostaje pod opieką Nauczycielki do momentu Ich przybycia. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji. Notatka jest podpisana przez Rodzica / prawnego Opiekuna, Nauczyciela i inną osobę obecną przy zdarzeniu.
 13. Nauczycielka w każdej sytuacji musi wiedzieć, kto odbiera Dziecko z Przedszkola.
 14. Nauczycielka odnotowuje w Dzienniku zajęć godzinę oddania Dziecka osobie odbierającej, ewidencjonując tym samym czas pobytu Dziecka w Przedszkolu.
 
 1. Jeśli Dziecko odbierane jest z ogrodu przedszkolnego, obowiązkiem Rodzica / Opiekuna prawnego lub innej osoby odbierającej jest poinformowanie o tym fakcie Nauczyciela.
 2. Po odebraniu Dziecka od Nauczycielki, Rodzic / Opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do odbioru Dziecka, przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo Dziecka.
 3. W stanie epidemii obowiązuje procedura przyprowadzania i odbierania dziecka zawarta w Koncepcji organizacji pracy Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie.
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 1. W przypadku nieodebrania Dziecka po ustalonej godzinie zakończenia pracy Przedszkola, Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z Rodzicami / prawnymi Opiekunami Dziecka, powiadamiając Ich o tym fakcie.
 2. W przypadku braku kontaktu z Rodzicami / Opiekunami prawnymi Nauczycielka kontaktuje się z innymi osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka.
 3. Jeżeli kontakt z wszystkimi osobami jak wyżej był niemożliwy, Nauczycielka jedną godzinę oczekuje na odebranie Dziecka, po czym powtarza próbę skontaktowania się z Rodzicami / Opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi.
 4. Po upływie tego czasu Nauczycielka powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora Przedszkola lub Osobę wyznaczoną do zastępowania dyrektora.
 5. W przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora i Osoby wyznaczonej do Jego zastępowania, Nauczyciel sam podejmuje decyzję o zawiadomieniu Policji.
 6. Nauczyciel zostaje z Dzieckiem do chwili Jego odebrania.
 7. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji. Notatka jest podpisana przez Rodzica / prawnego Opiekuna / inną osobę upoważnioną do odbioru, Nauczyciela i inną osobę obecną przy zdarzeniu.
 
§ 10.
 
 1. W czasie pobytu Dziecka w Przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez Dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucie, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego   funkcjonowania   samego   Dziecka   oraz   innych Dzieci w Przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) Nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego Rodzica / Opiekuna prawnego oraz poinformowania Dyrektora o stanie zdrowia Dziecka.
 2. Po otrzymaniu od Nauczyciela lub Dyrektora informacji o stanie zdrowia Dziecka, Rodzic / Opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania Dziecka z Przedszkola ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 3. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z Rodzicami / Opiekunami prawnymi, Nauczyciel lub Dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez Rodziców / Opiekunów prawnych do odbioru Dziecka.
 4. W sytuacjach nagłych, gdy stan Dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, Nauczyciel, Dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku
 
zaistnienia wypadku   Dziecka,   tj.   w   szczególności do   podjęcia   działań związanych z   udzieleniem   pomocy    przedmedycznej    w    zakresie   posiadanych   umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia Rodziców i Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 1. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej Przedszkole ma prawo żądać od Rodzica / prawnego Opiekuna, przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia, a Rodzic / prawny Opiekun jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu.
 2. W przypadku stwierdzenia u Dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych   wymagań   żywieniowych)   Rodzice   /   prawni   Opiekunowie są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 3. W Przedszkolu nie podaje się   Dzieciom   żadnych   leków   doustnych,   wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 
§ 11.
 
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku     Dziecka     i     jego     możliwości     rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
  2. Zapewnia   dzieciom   pełne    poczucie    bezpieczeństwa – zarówno   pod względem fizycznym jak i psychicznym;
  3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe;
  4. Współpracuje       z       Poradnią      Psychologiczno    – Pedagogiczną i Poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Realizowany w Przedszkolu program lub programy wychowania       przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej, dopuszcza do użytku Dyrektor Przedszkola.
 4. W Przedszkolu zapewnia się Dzieciom udział w zajęciach ruchowych, grach i zabawach rozwijających ich sprawność fizyczną.
 5. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia Dzieciom możliwość korzystania z:
  1. Pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
  2. Placu zabaw;
  3. Pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
  4. Posiłków.
 6. Cele i zadania Przedszkola realizowane są w ścisłym współdziałaniu z Rodzicami / prawnymi Opiekunami wychowanków, ze szkołami działającymi w środowisku, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Przedszkola oraz Organami sprawującymi nadzór nad Przedszkolem.
 
 1. Przedszkole na życzenie Rodziców / Opiekunów prawnych (wyrażone w formie pisemnego oświadczenia) organizuje naukę religii – nieodpłatnie. Dzieci nie biorące udziału w w/w zajęciach mają   zapewnioną   opiekę   Nauczyciela. Nauczanie religii    odbywa    się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne.
 2. W ramach realizacji statutowych zadań Przedszkola, Dyrektor organizuje w porozumieniu z Radą Rodziców między innymi zajęcia dodatkowe.
 
 
Rozdział 3
 
Organy przedszkola
 
§ 12.
 
 1. Organami przedszkola są :
  1. Dyrektor przedszkola;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców.
 2. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców na terenie placówki może zostać utworzona Rada Przedszkola.
 3. Powołane Organy mają zagwarantowane współdziałanie tak, aby przede wszystkim:
  1. Gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania    i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą;
  2. Zapewniały     bieżącą     wymianę     informacji     pomiędzy     organami     Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;
  3. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 
§ 13.
 
Dyrektor Przedszkola
 
 1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez Organ prowadzący.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce Nauczycieli i Pracowników niebędących nauczycielami.
 3. Do zadań Dyrektora należy: planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Przedszkola.
 4. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
  1. Kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Przedszkola;
 
 1. Nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego lub podejmuje decyzję administracyjną o nie nadaniu awansu nauczyciela kontraktowego;
 2. Sprawuje opiekę nad Dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach Ich kompetencji stanowiących;
 4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować admin