Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

BIEDRONKI

Grupa dzieci 6-letnichGodziny dostępności nauczycieli:
Biedronki to my, najstarsza grupa przedszkolna, która liczy 25 dzieci. W większości znamy się od 4 lat. Lubimy razem bawić się i uczyć. Ciekawi nas wszystko, co nieznane, mamy wielki zapał do działania i nie boimy się wyzwań. Chętnie wykonujemy proponowane zadania i uczestniczymy w zajęciach, ponieważ chcemy wiedzieć więcej i poradzić sobie z nauką w szkole. Jesteśmy „głodni ruchu”, dlatego cieszymy się z każdej formy aktywności ruchowej, zwłaszcza na przedszkolnym placu zabaw.  Wyrażamy siebie i swoje uczucia poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną, ruchową. Poznajemy świat przyrody oraz kulturę polską i innych krajów. Twórczo realizujemy własne pomysły i tematy nam podane. Znamy swoje prawa i obowiązki, szanujemy innych i budujemy pozytywne relacje z rówieśnikami. Mamy możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowane kąciki tematyczne oraz udział w zajęciach dodatkowych takich jak: robotyka, sport czy balet. Czujemy się tu bezpiecznie i z radością spędzamy każdy dzień w przedszkolu.
W grupie pracują nauczyciele: mgr Aneta Stefanek, Natalia PakułaRAMOWY ROZKŁĄD DNIA w grupie Biedronki

CZAS PRACY: 6:30 – 16:30
 

7:30-8:00 Schodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z rodzicami /opiekunami prawnymi. Zabawy i czynności dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci
w kącikach tematycznych. Zabawy i ćwiczenia inspirowane przez nauczyciela, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne i zabawy stolikowe, manipulacyjne i konstrukcyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wyrównawczym.

8:00-8:45 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Ćwiczenia wspomagające mowę,
sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową. Rozmowy indywidualne i w małych zespołach wynikające z zainteresowań dzieci. Czynności porządkowe.
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.
 
8:45-9:00  Śniadanie 

9:00-11:30- Zintegrowane zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczycieli realizowane na podstawie podstawy programowej i wybranego programu wychowania przedszkolnego.
- Gry i zabawy edukacyjne.
- Obserwacje pedagogiczne.
- Zabawy i sytuacje zadaniowe mające na celu rozwijanie zachowań społecznych i prozdrowotnych oraz kultury życia.
- Czynności samoobsługowe oraz czynności gospodarczo- porządkowe.
- Zorganizowana działalność dzieci poza budynkiem przedszkola np.: spacery, wycieczki.
- Zróżnicowane metody i formy pracy ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych, procesów poznawczych i myślowych.
- Swobodne i zorganizowane formy aktywności ruchowej, zwłaszcza na świeżym powietrzu oraz ruch przy muzyce.
- Poznawanie świata przyrody w szczególności poprzez bezpośredni kontaktz naturą oraz samodzielne doświadczenia.
- Twórcza i odtwórcza działalność muzyczna, muzyczno-ruchowa, teatralna i plastyczna.
- Zabawy, ćwiczenia i zadania pomagające na uzyskanie gotowości do nauki
pisania i czytania.
- Swobodna aktywność własna dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
 
11:30-11:45  Czynności porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. 

11:45-12:15  Obiad 

12:15-12:30  Zabawy relaksacyjne i integracyjne. Czytanie przez nauczyciela wybranych tekstów z literatury dziecięcej. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca z dziećmi, które wymagają rozwijania lubwspierania indywidualnego rozwoju. Obserwacje pedagogiczne.
 
12:30-13:30  Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Zajęcia dodatkowe. Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dzieci. Własna aktywność dziecka i kierowana przez nauczycielkę. Zabawy ruchowe i ruchowo-muzyczne. Obserwacje pedagogiczne.
 
13:30-13:45   Czynności porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek 

14:00-16:30 Zabawy dowolne i organizowane, zgodne z zainteresowaniami. Indywidualna praca wyrównawcza. Pobyt na świeżym powietrzu – kierowane i swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje pedagogiczne.Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami /opiekunami prawnymi.

             

 

Charakterystyka rozwoju dziecka sześcioletniego.

 

            Rozwój i integracja funkcji psychofizycznych dziecka sześcioletniego umożliwia mu ograniczenie dotychczasowej spontanicznej aktywności zdominowanej przez zabawę i dostosowanie się do nowych zadań rozwojowych ukierunkowanych przede wszystkim na  osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

            W tym okresie następuje doskonalenie motoryki, rozwija się koordynacja wzrokowo-ruchowa, ruchy stają się bardziej płynne, precyzyjne. Zwiększa się też znacznie potrzeba zaspakajania ruchu, przez co dziecko jest bardzo ruchliwe.

            Wzrost percepcji wzrokowej i słuchowej umożliwia stopniowe opanowanie umiejętności pisania i czytania. Zwiększają się też zdolności pamięciowe. Poza pamięcią bezpośrednią rozwija się pamięć trwała, dzięki której kształtują się doświadczenia dzieci. Doskonalą się czynności myślowe takie jak: porównywanie, szeregowanie               i klasyfikowanie.  Dzieci posługują się swobodnie mową potoczną, porozumiewają się bez trudu z innymi osobami.         Z czasem mowa staje się mową kontekstową - ścisłą, wiązaną, dzieci tworzą wypowiedzi zrozumiałe      o poprawnej budowie językowej.

            Sześciolatek doskonale rozumie emocje własne i innych osób.  Umie mówić o przeżyciach i potrafi ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych. Rozwijają się uczucia związane z samooceną. Dziecko zaczyna wchodzić w role społeczne,  nawiązuje interakcje z rówieśnikami, tworzą się pierwsze przyjaźnie. Pojawiają się się prospołeczne zachowania przy jednoczesnym występowaniu zachowań negatywnych, zwłaszcza agresji fizycznej,        która z wiekiem ustępuje miejsca agresji werbalnej.

        Kształtuje się osobowość dziecka. Staje się ono zdolne do samokontroli, co przejawia się planowaniem w działaniu, dostosowywaniem się do poleceń i norm społecznych. Dziecko  buduje obraz własnej osoby i rozwija poczucie własnej tożsamości.