Miejskie Przedszkole nr 29

Ramowy rozkład dnia

smileysmileysmileyRAMOWY ROZKŁAD DNIAsmileysmileysmiley

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. Zabawy i czynności dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i ćwiczenia  inspirowane przez nauczyciela, zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, manipulacyjne i konstrukcyjne. Obserwacje pedagogiczne,

8:00-8:45  Ćwiczenia i zabawy ruchowe. Ćwiczenia wspomagające mowę, sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową. Rozmowy indywidualne i w małych zespołach wynikające z zainteresowań dzieci. Czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.

8:45-9:15  Śniadanie

9:15-11:30  Zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczycieli realizowane na podstawie podstawy programowej i wybranego programu wychowania przedszkolnego. Obserwacje pedagogiczne.

  • Zabawy i sytuacje zadaniowe mające na celu rozwijanie zachowań społecznych i prozdrowotnych oraz kultury życia,
  • Czynności samoobsługowe i czynności gospodarczo- porządkowe,
  • Zorganizowana działalność dzieci poza budynkiem przedszkola,
  • Zróżnicowane metody i formy pracy ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych, procesów poznawczych i myślowych,
  • Swobodne i zorganizowane formy aktywności ruchowej, zwłaszcza na świeżym powietrzu oraz ruch przy muzyce,
  • Poznawanie świata przyrody w szczególności poprzez bezpośredni kontakt z naturą i samodzielne doświadczenia,
  • Twórcza i odtwórcza działalność muzyczna, muzyczno-ruchowa, teatralna i plastyczna,
  • Zabawy, ćwiczenia i zadania pomagające na uzyskanie gotowości do nauki pisania  i czytania,
  • Swobodna aktywność własna dzieci w Sali, ogrodzie przedszkolnym.

11:30-11:45   Czynności porządkowe.  Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

11:45-12:15   Obiad

12:15-12:30 Zabawy relaksacyjne. Czytanie przez nauczyciela wybranych tekstów z literatury dziecięcej. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca z dziećmi, które wymagają rozwijania lub wspierania indywidualnego rozwoju. Obserwacje pedagogiczne.

12:30-13:30   Utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności. Zajęcia dodatkowe. Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dzieci. Własna aktywność dziecka i kierowana przez nauczycielkę. Zabawy ruchowe i ruchowo-muzyczne. Obserwacje pedagogiczne.

13:30-13:45  Czynności porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.

13:45-14:00   Podwieczorek

14:00-16:30 Pobyt na świeżym powietrzu-swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Wykorzystanie pedagogiki zabawy i technik arteterapeutycznych    do zapewnienia dzieciom przyjaznego klimatu i dobrego samopoczucia.     Zabawy przeciwko agresji. Zabawy zgodne z zainteresowaniami. Obserwacje pedagogiczne. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.