Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

Opieka w okresie wakacji

Rodziców zainteresowanych zapewnieniem dla dziecka opieki w okresie wakacji prosimy o złożenie wniosku w wersji papierowej u nauczycielek w swoich grupach w terminie od 4 do 29 maja 2021 r.  W tym roku szkolnym nie ma dyżurów wakacyjnych w innych przedszkolach i oddziałach  przedszkolnych. Opieką w okresie wakacji (od 01.07.2021 do 13.08.2021) objęte będą tylko dzieci uczęszczające  do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021. Wniosek poniżej ( proszę skopiować do Word).
 
 
 
 
 
Wniosek o objęcie dziecka opieką w okresie wakacji
 
(termin składania wniosków 4 -29 maja 2021 r.)
 
 
 
Proszę o objęcie mojego dziecka ……………………………….............................…, opieką w okresie wakacji
                                                                        (imię i nazwisko dziecka)  
 
 
Grupa do której uczęszcza dziecko…………………………….
                                                                                                     
 
 
W okresie  wakacyjnym   dziecko będzie przebywało w przedszkolu w terminie:
 
-   od ..……………… do ………..……..
 
- w godzinach od ..….……..… do ………..…… oraz korzystało z wyżywienia.
 
 
Oświadczam, że (zaznaczyć, jeśli dotyczy):
 
- Oboje jesteśmy rodzicami pracującymi.
 
- Jestem pracującym rodzicem samotnie wychowującym dziecko.
 
 
Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem korzystania z opieki w okresie wakacyjnym będzie wniesienie zaliczki na wyżywienie w wysokości 8,50 zł za każdy dzień korzystania z wychowania przedszkolnego w sposób wskazany przez dyrektora przedszkola,
przy czym:
- w przypadku wskazania terminu opieki w lipcu - w terminie do 24 czerwca br.,
- w przypadku wskazania terminu opieki w sierpniu - w terminie do 24 lipca br.
 
Brak zaliczki za wyżywienie oznacza rezygnację rodziców z korzystania z opieki we wskazanym we wniosku terminie.
 
 
 
 
 

Częstochowa, dn........................................                                      ………………………………………………………                                           
                                                                                                                                           (podpis rodzica)