Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

Wytyczne GIS dla przedszkoli


 Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.1
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)
 
 
 
W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej placówki szkolno-opiekuńczej
 • małej i dużej, o zróżnicowanej infrastrukturze i liczebności oddziałów. Placówki szkolno-opiekuńcze różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wobec powyższego dyrektor/ kierujący placówką szklono-opiekuńczą, w zależności od istniejących warunków (w tym m. in. lokalowych, sanitarnych itp.) i zasobów kadrowych posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie tej placówki.
 
Należy mieć też na uwadze poniższe zasady.
 
Organizacja opieki w podmiocie:
 
 
 • Dyrektor placówki szkolno-opiekuńczej może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej.
 • Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności
zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 • Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 • Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły
 
 
 
 

1 VII aktualizacja
 
w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).
 • Rodzice/opiekunowie  dzieci,  które  do  placówki  przyniosą  zabawkę,  powinni  zadbać
o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
 • Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie
przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.
 • Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej
ograniczyli kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego, bądź innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 • Rekomenduje się zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi
nadmierne grupowanie się osób (dzieci).
 • Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).
 • Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
 • Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu
zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).
 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
 
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych).
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
 
 • Jeśli w placówce przeprowadza się dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Rekomenduje się, aby placówka dysponowała indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie pojemników na odpady.
 
 
Gastronomia:
 
 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:
 
 • Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
 • Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub
sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 • Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenie obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 • Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
 
 
Główny Inspektor Sanitarny wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/
 
Załączniki - instrukcje:
 
 • mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
 • dezynfekcji rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
-wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
-zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876