Miejskie Przedszkole nr 29

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY

Miejskiego Przedszkola nr 29

w Częstochowie

na lata 2016-2021 

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

 

 1. Statut Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie.

 

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

   Budynek naszego przedszkola:

 

znajduje się na peryferiach Częstochowy, z dala od centrum miasta;

 

- jest oddalony ok. 300 m od głównej drogi (ul. Główna);

 

- jest położony na terenie całkowicie ogrodzonym, całodobowo zewnętrznie i wewnętrznie monitorowanym – bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dla dzieci;

 

 Przedszkole posiada:

 

- cztery słoneczne sale dydaktyczne, dostosowane do potrzeb dzieci,

- w pełni wyposażoną salę gimnastyczną do gier i zabaw edukacyjnych, ćwiczeń i uroczystości przedszkolnych i środowiskowych.

 

Sale dydaktyczne wyposażone są w:

 

- meble; leżaki wraz z pościelą, służące do relaksacji lub poobiedniej drzemki - grupa najmłodsza;

- pomoce: dydaktyczne, multimedialne i zabawki.

- do dyspozycji dzieci jest plac zabaw (2 duże piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnia, karuzelę drabinki i inny sprzęt służący dzieciom do zabaw na świeżym powietrzu).

 

 

Zapewniamy dzieciom:

 

- miejsca w czterech grupach wiekowych 3-latków, 4-latków, 5-latków, 6-latków, liczących po ok. 25 dzieci,

- całodzienne wyżywienie które obejmuje: śniadanie, obiad, podwieczorek,

Opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, posiadającej formalne kwalifikacje pedagogiczne, logopedyczne.

 

Nasza kadra pedagogiczna wykonując swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą skupia się głównie na realizacji programu edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC w oparciu  o podręczniki wraz z kartami pracy z w/w wydawnictwa oraz wdraża szereg własnych programów pracy i innowacji pedagogicznych.

Celem rozwijania zdolności i zainteresowań proponujemy ofertę zajęć dodatkowych: rytmicznych, tanecznych ZUMBA, science of technology.

 

 

 

 

 

Nasze przedszkolaki biorą udział w:

 

- uroczystościach przedszkolnych, gdzie mają okazję zaprezentować swoje umiejętności   wokalno, taneczno, recytatorskie,

- wycieczkach,

- wyjazdach do kina, teatru,

- przedstawieniach teatrzyków i Filharmonii, które odwiedzają nasze przedszkole,

- wyjściach do biblioteki na lekcje czytelnicze,

- pogadankach na różne tematy spotkania m.in. z Policją, Straż, itp.,

- konkursach przedszkolnych, miejskich, ogólnopolskich.

 

Trochę historii

HISTORIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W CZĘSTOCHOWIE 

            Dnia 5 grudnia 1977 roku przekazano dzieciom dzielnicy Gnaszyn nowy obiekt przedszkolny, ufundowany przez Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Wigolen” w Częstochowie, choć korzenie placówki przedszkolnej w tej dzielnicy sięgają już 1952 roku. Nowy budynek to parterowy pawilon typu szwedzkiego. Dyrekcja „Wigolenu” zadbała o bardzo dobre wyposażenie wszystkich sal, a funkcjonalność obiektu stwarzała dzieciom rodzin włókniarskich znakomite warunki zabawy i nauki. Wiosną 1978 roku urządzono ogród jordanowski, gdzie w pogodne dni odbywała się część zajęć z dziećmi. Ówczesne przedszkole przeznaczone było dla dzieci od 3 do 6 lat, posiadało 4 oddziały oraz 8 – osobową kadrę pedagogiczną. Z każdej sali pełnej kolorowych zabawek można wyjść  na pełen słońca taras.

      Funkcję dyrektora w dalszym ciągu pełniła pani mgr Maria Maciąg – osoba bardzo lubiana przez dzieci i szanowana przez rodziców. Pani dyrektor Maria Maciąg potrafiła stworzyć na terenie przedszkola wspaniałą, serdeczną atmosferę, wspominaną do dziś, która przysłużyła się pozytywnemu wizerunkowi naszej placówki.

     Duży wkład w rozwój przedszkola włożyła kolejna pani dyrektor  mgr Wiesława Masłoń, od 1 listopada 1982 roku, która wcześniej pełniła wieloletnią funkcję zastępcy dyrektora. Dzięki  dbaniu o prawidłowy rozwój oraz prestiż przedszkola pani dyrektor została doceniona przez ministra  oświaty i wychowania, otrzymując nagrodę III stopnia w roku 1976 oraz Złoty Krzyż Zasługi. Już jako dyrektor przedszkola pani mgr Masłoń otrzymała nagrodę inspektora oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia. Ówczesna pani dyrektor szczególne osiągnięcia uzyskała w dziedzinie organizacji pracy przedszkola, o czym świadczy wzorowa estetyka pomieszczeń przedszkolnych.

     Dnia 1 września 1985 roku dyrektorem przedszkola została pani mgr Maria Gabryel, która cieszyła się dużym uznaniem i autorytetem wśród rodziców i personelu przedszkola. Pani dyrektor szczególną  wagę przywiązywała do propagowaniem wychowania fizycznego oraz  kształtowania u dzieci sprawności fizycznej. Bardzo duży wkład  w rozwój przedszkola włożyła pani mgr Maria Gabryel otrzymując nagrodę kuratora oświaty i wychowania w 1987 roku za wybitne osiągnięcia  w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

      W 1998 roku Zakłady przemysłu Lniarskiego „Wigolen” przekazały teren przedszkolny z budynkiem na rzecz gminy miasta Częstochowa, która przejęła pieczę nad naszym przedszkolem, wspierając je w każdej działalności.

      Dzięki  staraniom ówczesnej pani dyrektor Marii Gabryel dnia 10 lutego 1999 roku przekazano do użytku nową kotłownię olejową dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 29, sfinansowaną przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

      W roku 2000 dyrektorem zostaje  pani mgr Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł, dzięki której głównym kierunkiem  działań przedszkola staje się edukacja ekologiczna oraz promocja zdrowego stylu życia, zgodnie ze światowymi tendencjami, dążącymi ku ochronie środowiska naturalnego.

      Dnia 1 września 2016 roku dyrektorem przedszkola została  pani mgr Ewa Grygiel, dla której zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Przede wszystkim właściwe odżywianie ma ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego w związku z czym stanowi podstawę zdrowego stylu życia.

       Baza przedszkola na przestrzeni lat zmieniała się, zgodnie z potrzebami społeczności przedszkolnej oraz rozwojem placówki. Do dyspozycji dzieci i nauczycieli służą:  nowoczesne, kolorowe i atrakcyjne zabawki oraz pomoce dydaktyczne, które posiadają certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami obowiązujących norm i standardów  w zakresie bezpieczeństwa stosowania. Sale przedszkolne są atrakcyjne i wygodne.Teren wokół przedszkola jest funkcjonalnie urządzony. Posiada obszerny plac zabaw, funkcjonalnie zgodnie  z potrzebami naszych podopiecznych, pozytywnie wpływający na otoczenie.

     Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o podnoszenie estetyki pomieszczeń przedszkolnych, a szczególną pomocą zawsze służą wspaniali rodzice, którzy angażują się w sprawy przedszkola społecznie lub materialnie.

     Aby wzmocnić więzi z rodziną naszych dzieci do tradycji naszego przedszkola należą także takie uroczystości, jak: Pasowanie na Starszaka, Mikołaj w przedszkolu ,Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, który wspomagany jest przez naszych rodziców.

Posiada obszerny plac zabaw, służący zarówno do codziennych gier i zabaw dydaktycznych, jak również do aktywnie spędzanego czasu z rodzicami/ opiekunami na świeżym powietrzu.

 

Misja naszego przedszkola

·        -Każde dziecko jest dla nas ważne!

·       -  Zaspokajamy potrzeby psychofizyczne dzieci, szczególnie poczucie bezpieczeństwa i akceptacji; stwarza optymalne warunki dla radosnego i bezpiecznego rozwoju we wszystkich jego sferach  życia.

·   -Wspomagamy i stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i wrodzonym potencjałem

·   -Wszystkie działania w przedszkolu ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiające wychowanie kulturalnego, koleżeńskiego, uspołecznionego i dbającego  o własne zdrowie przedszkolaka.

 

Wizja naszego przedszkola

·        -Przedszkole jest placówką przyjazną dziecku.

·        -Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

·        -Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

·  -Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

· - -Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

·        -Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

·        -Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

·        -Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku

 

Kierunek działań pracy przedszkola

·        Promowanie zdrowego stylu życia

 

Kierunek pracy wychowawczej

·        Dziecko otoczone miłością, będzie umiało kochać

·        Akceptowanie go takim jakim jest, sprawi że będzie szanowało innych

·        Zapewnienie mu bezpieczeństwa, pozwoli mu zaufać innym

 

 

 

 KODEKS PRZEDSZKOLAKA, czyli jak się zachowywać…

 

 • Bawię się z innymi w zgodzie;
 • Stosuję „magiczne słowa”: proszę, dziękuję, przepraszam;
 • Potrafię czekać na swoją kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej;
 • Szanuję własność cudzą i wspólną;
 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od

innych;

 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce;
 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym;
 • Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom;
 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;
 • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.

 

 DZIAŁANIA PODNOSZCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA PRZEZ EGZEKWOWANIE ZASAD KODEKSU PRZEDSZKOLAKA:

 

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAN ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE

 

-Nagradzanie pochwałą i uznaniem,

 

- Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności,

 

-Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów

 

w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,

 

-Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela,

 

-Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,

 

 

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

 

- Tłumaczenie i wyjaśnianie,

 

- Ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do autorefleksji,

 

- Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,

 

- Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

 

- Czasowe odebranie otrzymanego przywileju,

 

- Odsunięcie od zabawy polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji.

 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO:

 

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny

wg kompetencji, umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli.Poszczególne  zespoły monitorują procesy uchodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie planowania, organizacji i przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej w placówce. Nauczyciele prowadzą ujęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą                         i doświadczeniem w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

Oferty osób chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora

przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Zajęcia płatne, wybrane i finansowane przez Urząd Miasta to:

 

Zajęcia rytmiczne

 

Język angielski

 

ZUMBA

 

Science of technology

 

 

 

 

 WSPÓŁPRACA z RODZICAMI

 

Cel ogólny:

 

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału warunków do tworzenia wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

Cele szczegółowe:

 

-dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,

 

-wszechstronny rozwój dziecka,

 

-nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

 

-wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

 

-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację, zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

 

-przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 

 Formy pracy:

-zebrania z rodzicami

 

Pedagogizacja;

- spotkania indywidualne

-zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci

-informacje na tablicy ogłoszeń

-strona internetowa i strona facebook

-imprezy przedszkolne

-Akcja cała Polska Czyta Dzieciom

-realizacja programu Dzieciaki Mleczaki

-udział w Kampaniach i Akcjach Społecznych, np. Góra Grosza, itp.

 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI:

 

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej. Współprac a ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z  ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach  ze środowiskiem społeczno kulturalnym i przyrodniczym.

 

Celem współpracy z instytucjami jest:

 

1. Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

 

2. Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

 

3. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

 

4. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

 

5. Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 

6. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą owocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

 

 

 

 

WSPÓŁPRACUJEMY z:

 

- Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 w Częstochowie, w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego nauczyciela, dziecka i rodzica,

 

- Szkołami Podstawowymi nr 11 i 46 w Częstochowie,

 

- Publicznymi Przedszkolami nr 6 i 36 w Częstochowie,

 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, w celu pomocy materialnej rodzicom i ich dzieciom,

 

- Filharmonią im. B. Hubermana w Częstochowie, Teatrem ART-RE z Krakowa, Klubem Politechnika w Częstochowie,

 

- Muzeum częstochowskim wraz z oddziałami,

 

- Biblioteką Publiczną wraz z Filiami nr 14 i 21,

 

- Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie,

 

- Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Częstochowie,

 

- placówkami wspierającymi pracę nauczycieli: SOD-em, WOM-em,

 

- Fundacją Studencką Młodzi – Młodym,

 

- Stowarzyszeniem Aktywni Gnaszyn – Kawodrza,

 

- Radnymi Dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza.

 

 

 

 PROMOCJA PRZEDSZKOLA:

 

Działania promocyjne obejmują:

 

- Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników

 

przedszkola,

 

- Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

 

- Prowadzenie kroniki przedszkola, oraz strony internetowej, strony facebook,

 

- Organizację uroczystości przedszkolnych,

 

- Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 

 

DALSZE ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA:

 

W zakresie bazy:

 

a. Doposażenie w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne,

 

b. Doposażenie poszczególnych stałych i ruchomych kącików zabaw,

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 

a. Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej,

 

b. Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pediatrą, logopedą, stomatologiem.

 

c. Systematyczne modernizowanie pomieszczeń przedszkola.

 

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 

a. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,

 

b. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor.

 

W zakresie współpracy ze środowiskiem:

a. organizacja pikniku rodzinnego,

b. udział w akcjach charytatywnych,

c. zapraszanie ważnych osób do przedszkola,

d. pogłębianie współpracy z biblioteką,

e. kontynuowanie i poszerzanie współpracy z innymi placówkami,

f. współpraca z innymi nauczycielami innych placówek,

g. kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach, kampaniach, akcjach.

 

 

 

 

 Absolwent naszego przedszkola jest:

ciekawy świata, samodzielny, zaradny -często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość, przejawia aktywność podejmując samodzielnie różne zadania, osiąga optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy,

 rozważny, odpowiedzialny-  dba o swoje zdrowie, higienę osobistą

i wygląd, stara się respektować prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie, zdaje sobie sprawę      z konsekwencji własnych zachowań lub innych osób, dba o bezpieczeństwo.

 uczciwy, prawdomówny -szanuje własność swoją i cudzą, nie kłamie, buduje systemy wartości, orientuje się w tym co jest dobre, a co złe.

 grzeczny, szanujący innych- zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania, nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi.

 przygotowany do roli ucznia w szkole- dojrzały społecznie, odporny emocjonalnie, zmotywowany do nauki w szkole podstawowej.

 

Zasady pracy pedagogicznej

 1. Zasada indywidualizacji– oparta na założeniu, że każde dziecko ma indywidualny tok rozwoju i swoistą specyfikę, stąd wynika odmienność stosowanych metod.

2. Zasada podmiotowości– wybrana metoda adresowana jest do dziecka, a nie dziecko przypisane do metody.

3. Zasada przyjemności– dziecko musi odczuwać przyjemność z podejmowania działalności.

4. Zasada aktywności– samodzielne odkrywanie, doświadczanie, analizowanie                                      i syntezowanie.

 

Nauczyciele pracują najnowocześniejszymi metodami pracy:

•Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

•Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone,

•Gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,

•Aktywność muzyczna wg Carla Orffa,

•Pedagogika zabawy KLANZA,

•Bajkoterapia i arteterapia,

•Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona,

•Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

 

Realizują programy:

 - Program edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska,

- Program zdrowotny „Zdrowy Przedszkolak” Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie,

- Program wychowania komunikacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak” Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie,

- Program Gimnastyki Korekcyjnej „Trzymaj się prosto” Miejskiego Przedszkola nr 29                        w Częstochowie,

- Program Wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie.

 

Strategia działań:

Prowadzona polityka kadrowa oraz istniejący system motywacyjny sprzyja samorealizacji nauczycielom i podnoszeniu poziomu pracy przedszkola. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz systematycznie podnoszą swoje umiejętności zawodowe zgodnie z własnymi potrzebami i z koncepcją funkcjonowania placówki.

Tylko nauczyciel twórczy, otwarty na dokonywanie pozytywnych zmian w edukacji, poszukujący innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych może zadbać o wysoką jakość pracy świadczonej na rzecz dzieci w przedszkolu.

Przedszkole podejmuje działania zgodnie z polityką oświatową, które skutecznie wpływają na promowanie wartości edukacji przedszkolnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku. Dbanie o ciągły rozwój przedszkola i podnoszenie jakości jego pracy jest priorytetowym zadaniem w zakresie zarządzania i kierowania przedszkolem.

            Realizacja tych założeń nie jest możliwa bez współpracy ze środowiskiem, zwłaszcza z domem rodzinnym dzieci.

            Rodzice, którzy mają świadomość wagi własnej roli w wychowaniu dziecka                              i oddziaływań przedszkola na jego rozwój oraz zrozumienie dla zaspokajania potrzeb psychofizycznych dziecka stają się sojusznikami dla edukacji przedszkolnej. Możliwe jest to dzięki stworzeniu przyjaznego klimatu społecznego w placówce, uwzględnianiu opinii i oczekiwań rodziców oraz angażowaniu ich w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedszkola i jego wychowanków. Spełnienie tych wymogów pozwoli na wykształcenie                   u rodziców pełnego poczucia współodpowiedzialności za rozwój i edukację dziecka.

 

Cele i zadania główne wynikające z misji i wizji przedszkola:

 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego  wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauk w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem        i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi                               i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

·        kształtowanie u dziecka umiejętności dbania o zdrowie własne i innych

·        kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

·        nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami i pozyskiwanie sponsorów.

 

Monitoring i okresowa ewaluacja

 Koncepcja pracy przedszkola monitorowana będzie poprzez: 

 - analizę podejmowanych działań w formie semestralnych i rocznych sprawozdań;

 - podsumowanie w formie rocznego sprawozdania;

 - analiza realizacji określonych celów strategicznych po zakończeniu wdrażania koncepcji                  (5 lat);

 - sprawozdania zespołów nauczycielskich;

 - nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola.

 

Sprawny monitoring może zapewnić nie tylko realizację strategii, ale również umożliwić dokonywania korekt, czy poprawek.

 

Przyjęta koncepcja nie jest rzeczą ostateczną, ale może – a nawet powinna być modyfikowana w wyniku zmieniających się uwarunkowań.